วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ2.ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551